Dokumentacja

Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Fajsławicach

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Fajsławicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Fajsławicach

Regulamin określający zasady BHP w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Fajsławicach

Wizja i Misja Szkoły Podstawowej w Fajsławicach

Charakterystyka Środowiska Szkolnego

Regulamin Wycieczek Szkolnych

Regulamin Uczestnika Wycieczek Szkolnych

Regulamin Dyskotek Szkolnych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Zachowania się Uczniów w Czasie Przerw

Regulamin Pełnienia Dyżurów w Czasie Przerw

Wewnętrzna Instrukcja Prowadzenia Dokumentacji

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych

Wzory Sprawozdań

Regulamin korzystania z szafek

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Załączniki do rekrutacji

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia na terenie szkoły

Procedury postępowania w sprawie dopuszczania programów nauczania ogólnego

Kodeks Obowiązków Ucznia

Kodeks Praw Dziecka

 Informacja wychowawcy o zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr/koniec roku

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Karta pracy nad projektem gimnazjalnym

Wniosek o stypendium wójta dla wychowawców

 Sprawozdanie końcoworoczne nauczyciela SP Fajsławice

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego SP Fajsławice

Sprawozdanie z realizacji programu rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów klas 4-8

Karta wycieczki

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Fajsławice Covid-19.pdf