Pomoc Psych.-Ped.

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych

 

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 7 maja

2013 r., poz.532),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania

kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2010 nr 228, poz. 1489, z

późniejszymi. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.(Dz. U z 2002 nr 23, poz. 225, z późniejszymi

zmianami).

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

2. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających

do szkoły, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.

3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą w szkole obserwację pedagogiczną

podczas pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u nich:

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b) szczególnych uzdolnień.

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele lub

specjaliści niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem

i informują o tym wychowawcę klasy.

5. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem -

jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi również poprzez jego

udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,

organizowanych przez nauczycieli.

7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca

klasy.

8. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie

poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar

godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego

corocznie przez dyrektora szkoły (załącznik nr 1).

10. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

11. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu.

12. Do zadań koordynatora zespołu należy:

a) ustalanie terminów spotkań zespołu,

b) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora, wszystkich członków

zespołu oraz rodziców lub opiekunów ucznia (załącznik nr 2), z 2-tygodniowym

wyprzedzeniem,

c) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13. Do zadań zespołu należy:

a) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

b) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (załącznik

nr 3), uwzględniającego zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także

zawierającego wymiar godzin oraz formy udzielanej pomocy,

c) dokonanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) w miarę potrzeb modyfikowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-

Terapeutycznego.

14. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy

w roku.

15. Dyrektor szkoły zatwierdza formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być

przeznaczone na realizację tych form.

16. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor zawiadamia pisemnie

rodziców dziecka (załącznik nr 4).

17. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja

badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest przez

dyrektora szkoły.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami stosuje się przepisy

rozporządzeń powołanych na wstępie.

 

Załączniki do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4