Pomoc Psych.-Ped.

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2010 nr 228, poz. 1489, z późniejszymi. zmianami),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.(Dz. U z 2002 nr 23, poz. 225, z późniejszymi zmianami).

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

2. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających do szkoły, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.

3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą w szkole obserwację pedagogiczną podczas pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u nich:

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b) szczególnych uzdolnień.

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele lub specjaliści niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

5. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi również poprzez jego udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych przez nauczycieli.

7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca klasy.

8. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planowaną przez wychowawcę klasy.

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora szkoły (załącznik nr 1).

10. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

11. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu.

12. Do zadań koordynatora zespołu należy:

a) ustalanie terminów spotkań zespołu,

b) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora, wszystkich członków zespołu oraz rodziców lub opiekunów ucznia (załącznik nr 2), z 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

c) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13. Do zadań zespołu należy:

a) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

b) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (załącznik nr 3), uwzględniającego zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także zawierającego wymiar godzin oraz formy udzielanej pomocy,

c) dokonanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) w miarę potrzeb modyfikowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

14. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

15. Dyrektor szkoły zatwierdza formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

16. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców dziecka (załącznik nr 4).

17. Rodzice wyrażają zgodę na udzielanie ich dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 5).

18. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest przez dyrektora szkoły.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami stosuje się przepisy rozporządzeń powołanych na wstępie.

Załączniki do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 1 powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 2 zawiadomienie rodziców o spotkaniu zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 3 przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Załącznik nr 4 informacja dla rodziców o ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 5 zgoda rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rozkład zajęć (stałych) pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
(sala nr 37)

Lekcja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1
8:00-8:45

 

obowiązki pedagoga

 

 

obowiązki pedagoga

2
8:55-9:40

 

obowiązki pedagoga

    obowiązki pedagoga

3
9:55-10:40

 

obowiązki pedagoga

    obowiązki pedagoga
4
10:50-11:35
 

obowiązki pedagoga

     
5
11:55-12:40

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1a

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1b obowiązki pedagoga  
6
12:50-13:35
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3a  

obowiązki pedagoga

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2b

 

7
13:40-14:25

obowiązki pedagoga

  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5

 

8
14:30-15:15
zajęcia wyrównawcze
j. polski 7a
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 8 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 7a